Huidig Bestuur

Huidig Bestuur

Studentenvereniging Amphitryon wordt geleid door het Bestuur, bestaande uit 8 verschillende functies.

Het Bestuur van Amphitryon is te herkennen aan hun rood met groene ‘tastevin’ en neemt één jaar zitting. 

Quint.jpg
Quinten Bader

Voorzitter, Quinten Bader. 

De Voorzitter overkoepelt het Bestuur. Hij/ zij delegeert, coördineert en controleert de algehele eindverantwoording. De Voorzitter is het gezicht van de Vereniging en heeft contact met de directie van de Hotel Management School Maastricht en externe relaties. Hieronder valt mede het contact met de alliantie. 

hbvoorzitter@amphitryon.nl


Sam.jpg
Sam van Klooster

Vice-voorzitter, Sam van Klooster.

De Vice-voorzitter is de contactpersoon voor de eerstejaars, disputen, jaarclubs, geledingen en genootschappen. Hij/ zij assisteert de Voorzitter en vervangt deze in geval van afwezigheid. Tevens is hij/ zij de vertrouwenspersoon voor alle Leden. De statuten en alle huishoudelijke reglementen alsmede de sancties vallen onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De Vice-voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de eerstejaars en wordt hierin ondersteund door de Eerstejaarscommissie en het Eerstejaars Overleg Orgaan. Tevens is de Vice-voorzitter verantwoordelijk voor CV de Nondesjukes en samen organiseren zij de (Pré-)Lunch Carnavalesque. Daarnaast organiseert hij/ zij het Mid-Winterfeest en Pré-Zomerfeest voor alle aankomende studenten om de Vereniging te leren kennen. 

hbvicevoorzitter@amphitryon.nlChar.jpg
Charlie Beesems

Secretaris, Charlie Beesems.

De Secretaris is belast met alle correspondentie en verzorgt de notulen van alle vergaderingen. Daarnaast worden de notulen van de ALV vastgelegd door de Voorzitter en Secretaris. Tevens onderhoudt hij/ zij de contacten met Oud-Leden en zorgt hij/ zij voor een goede Ledenadministratie. Het archief wordt beheerd door de Secretaris. De contacten met de stad, zoals met bevriende verenigingen en onafhankelijke disputen gaan ook via de Secretaris. Tevens is hij/ zij verantwoordelijk voor Amphitryon tijdens de INKOM. Hij/ zij verzorgt Amphitryon's website en database. Tevens is hij/ zij vervangend Penningmeester in geval van afwezigheid. 

hbsecretaris@amphitryon.nl
Connor.jpg
Connor Houwers

Penningmeester, Connor Houwers.

De Penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken van Amphitryon. In geval van afwezigheid van de Secretaris vervult de Penningmeester deze functie. Wat betreft de financiën van de Sociëteit wordt hij/ zij ondersteund door de Penningmeesters der Sociëteit. Tevens is hij/ zij verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop van verenigingsartikelen. 

hbpenningmeester@amphitryon.nl


Kiki.jpg
Kiki van Ling

Evenementen Coördinator, Kiki van Ling.

De Evenementen Coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen van onze vereniging. Grote evenementen zoals het Solution, het Hockey-Voetbalweekend (HoVo), de tweejaarlijkse Introductie en de Bestuurswissel. Daarnaast zijn er ook een aantal andere evenementen zoals de Funda baravonden en het Lustrum wat één keer per 5 jaar wordt georganiseerd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Evenementen Coördinator en wordt tijdens de voorbereiding en evenementen ondersteund door de Programma-Coördinatoren en een Lustrum-Commissie bij het Lustrum.

hbec@amphitryon.nl

Jerry.jpg
Jerry Harmsen

PR Coördinator, Jerry Harmsen. 

De PR Coördinator is verantwoordelijk voor de interne en externe PR van Amphitryon. Hij/ zij onderhoudt de contacten met alle sponsoren. Om te zorgen dat de relaties met onze partners zo optimaal mogelijk benut worden krijgt hij/ zij ondersteuning van de PR-Commissie. De Presse Canard, het verenigingsblad, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de PR Coördinator, net zoals de debutantenpresse. Ieder jaar wordt er een Sponsorendag georganiseerd waar de partners in het zonnetje worden gezet. Daarnaast is de PR Coördinator verantwoordelijk voor de ereleden. In de zomer organiseert hij/ zij samen met haar Programma-Coördinatoren in de zomer de Amphitryonstand op het Preuvenemint. 

hbpr@amphitryon.nl
Bas.jpg
Bas Hamaekers

Sociëteitscoördinator, Bas Hamaekers.

De Sociëteitscoördinator is verantwoordelijk voor de Sociëteit. Hij/zij is o.a. verantwoordelijk voor de inkoop, de contacten met leveranciers, het onderhoud, de diverse commissies en beleidszaken m.b.t. de Sociëteit. De Sociëteitscommissie ondersteunt hem/haar in deze taken. De Sociëteitscoördinator is tevens verantwoordelijk voor de contacten met de Wijngeleding Caves d'Amphitryon en de Kookgeleding Société Gastronomique.

 hbsc@amphitryon.nl

Benthe.jpg
Benthe Mulder

Sport, Cultuur en Educatie Coördinator, Benthe Mulder.

De Sport, Cultuur en Educatie Coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende kleine en grote activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. Bij de organisatie hiervan wordt hij/zij bijgestaan door de verschillende commissies die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen zoals de Sportcommissie, Businessclub en International Committee. Daarnaast is de Sport, Cultuur en Educatie Coördinator verantwoordelijk voor de samenwerking met de docenten van de Hotel Management School Maastricht en de mogelijkheden omtrent het behalen van studiepunten door middel van het vervullen van bepaalde functies bij Amphitryon. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de Race of the Classics, Amskitryon, de Boostcamp en Verenigingsband What's Cookin!?

hbscec@amphitryon.nl

Bestuur Bader 2023-2024

Q.F.T. (Quinten) Bader Voorzitter
S. (Sam) van Klooster Vice-voorzitter
C. (Charlie) Beesems Secretaris
C.J.S. (Connor) Houwers Penningmeester
K. (Kiki) van Ling Evenementen Coördinator
G.D. (Jerry) Harmsen PR Coördinator
B.B.T. (Bas) Hamaekers Sociëteitscoördinator
B.E. (Benthe) Mulder Sport, Cultuur en Educatie Coördinator